วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หน่วย
การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชั่วโมง
คะแนนการประเมิน
ระหว่างเรียน
กลางภาค
ปลายภาค
K
P
A
1
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
6
 6
3
2
3

- ลักษณะของโครงงาน
2
2
2
1- ขั้นตอนการทำโครงงาน
4
2
2
1- ตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2
2
1


2
การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
12
6
6
3
8
5

4
2
2
1- HTML และ JavaScript
4
2
2
1- Macromedia Flash Professional 8
4
2
2
1


3
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
6
6
4
2
6
7

- หลักการนำเสนองาน
2
2

1- รูปแบบของงานนำเสนอ
2
2
2
- เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน
2
2
2
1


4
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน
10
10
6
2
4
5

- ลักษณะและคุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint
2
2

- การเรียกใช้งานและหน้าต่างโปรแกรม
          Microsoft PowerPoint
2
2
2
- วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพนิ่ง
          ใน Microsoft PowerPoint
2
2
2
- มุมมอง การแทรกรูปภาพ การบันทึก
          และการพิมพ์เอกสารใน Microsoft PowerPoint
2
2
2
1- ตัวอย่างการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint
2
2

1


สอบกลางภาคเรียน
2

20

สอบปลายภาคเรียน
2

20
รวม
40
60
20
20
รวมทั้งสิน
60 + 20 + 20 =100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น